Tên dược chất: Oleuropein của tinh chất lá Ô Liu

Các tên gọi khác của Ô liu: Olive, Olea Europaea

Mô tả: Oleuropein là một phenylethanoid , một loại hợp chất phenolic được tìm thấy trong lá ô liu cùng với các hợp chất khác có liên quan chặt chẽ như 10-hydroxyoleuropein , ligustroside , và 10-hydroxyligustroside

Sản xuất từ: Lá Ô liu

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Việt:

Các bài viết giới thiệu bằng tiếng Anh: 

Và rất nhiều kết quả nghiên cứu: