Đơn Mặt Trời (Đơn Tía, Đơn Đỏ, Đơn Lá Đỏ, Đơn Tướng Quân, Liễu Đỏ, Hồng Bối Quế Hoa, Cây Mặt Quỷ, Excoecaria Cochinensis, Excoecaria Cochinchinensis, Chinese Croton, Blindness Tree, Buta Buta, Jungle Fire Plant)