Cỏ Lưỡi Rắn (Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo, An Điền Lan, Bòi Ngòi Bò, Cỏ Lưỡi Rắn Hoa Trắng, Hedyotis Diffusa, Oldenlandia Diffusa, 白花蛇舌草)